Ejerlederrådgivning sætter forretningen i perspektiv

Gør ejerlederrådgivning til en del af udviklingen

Når beslutninger af større eller mindre karakter skal træffes i forretningen, kan det være yderst værdifuldt med en kompetent sparringspartner, der kender til den aktuelle problemstilling. Derfor tilbyder vi professionel ejerlederrådgivning.

Vores konsulenter er alle tidligere aktive erhvervsfolk med en stærk track-record. Det gør dem alle i stand til at sætte sig ind i netop din problemstilling og bidrage til at forstå/løse den på et yderst højt og kompetent niveau.

Ejerlederrådgivning ydes typisk i forbindelse med salg af virksomhed, generationsskifte, rekruttering, generel vækst og udvikling samt den rette sammensætning af bestyrelse. Det skal understreges, at enhver forretning er individuel og derfor kan have andre områder, hvor det vil skabe stor værdi at modtage ejerlederrådgivning inden for.

Ejerlederrådgivning er professionel sparring om virksomhedsudvikling

Fordi konsulenterne alle er tidligere aktive, succesrige erhvervsfolk med stor ledelsesmæssig erfaring, et bredt branchekendskab og succesfuld erfaring med udvikling af både nationale og internationale virksomheder, kan de sætte sig ind i din problemstilling og bidrage til at løse den. Derfor kan du trygt kontakte os for at modtage brugbar ejerlederrådgivning.

Yderligere information om den forskel ejerlederrådgivning kan gør for dig, finder du i nedenstående.


Image

Brug os som din sparringspartner

Med kompetent og professionel ejerlederrådgivning har du en ligeværdig sparringspartner, der er i stand til at rådgive dig om både større og mindre vitale beslutninger i forretningen – når du har behov for det.

På den måde sikrer du dig selv de bedste forudsætninger for at udvikle din forretning og skabe en positiv vækst.

Ejerlederrådgivningen ydes af personer, som alle har opnået succes i lederstillinger i store forretninger i både ind- og udland. Det gør dem i stand til at sætte sig ind i enhver problemstilling, uafhængigt af branche og forretningtype.


De typiske områder for ejerlederrådgivning

Salg af forretning

Hvornår skal forretningen sættes til salg? Er det overhovedet det rette tidspunkt at sælge forretningen på, eller er der muligheder såsom rekruttering af en ejerlederpartner, som vil være et alternativ til at overlade alt ansvaret til en ny ejer? Hvordan positionerer du bedst muligt forretningen til et salg? Det er blot nogle af de spørgsmål, som melder sig i forbindelse med et ejerskifte.

At sætte sin forretning til salg er en stor beslutning og derfor et område, du med fordel kan modtage ejerlederrådgivning omkring. Vi vil i rådgivningen gå i en tæt dialog med dig, så vi får et klart indblik i den fase i dit liv, du befinder dig i. Nærmer du dig en alder, hvor det er normalt at gå på pension, er et salg af forretningen en oplagt mulighed. Har du ”blot” et ønske om at bruge mere tid på andre aktiviteter end forretningen, vil en mulighed være at dele ansvaret med en anden, hvilket vi vender tilbage til.

Med udgangspunkt i at forretningen skal sælges, er det blandt andet afgørende at skabe forståelse for, hvorfor du ønsker at sælge forretningen, at få indsigt i de områder i forretningen, der har betydning for, at den kan sættes til salg, samt overblik over de muligheder som salget af forretningen medfører.

Hvorvidt en forretning er salgsklar afhænger af flere forhold, eksempelvis om forretningen er oprettet som et holdingselskab. Dette aspekt er et af de indsatsområder, vi vil påpege i en salgsmodning af forretningen, så på det område minder ejerlederrådgivningen inden for denne problemstilling om salgsmodningsprocessen. Og så alligevel ikke. Ejerlederrådgivningen behandler nemlig problemstillingen i et større, holistisk perspektiv, fordi den som nævnt også kan omfatte din motivation for at sælge forretningen samt dine fremtidsplaner. Ejerlederrådgivningen er dermed en samlet forståelse for hele problemstillingen samt en tæt og dybdegående dialog under hele forløbet.


Generationsskifte i forretning

Skal forretningen gennemgå et generationsskifte, er der mange, væsentlige hensyn at tage stilling til og overvejelser at gøre sig. Alle med markant betydning for forretningens succes fremadrettet.

Ejerlederrådgivningen kan i den sammenhæng fokusere på, hvordan ansvaret skal overdrages til den nye generation, herunder sikkerhed for at ansvaret overdrages både formelt og uformelt. Vi vil gerne skabe de bedste forudsætninger for, at den tidligere ejerleder ikke bibeholder en uformel magt, da det vil skade den fremtidige udvikling af forretningen.

Et generationsskifte finder optimalt set sted gradvist over en årrække, og hvis ikke der er behov for det, behøver vi selvfølgelig ikke at yde ejerlederrådgivning i hele perioden. Men vi kan inddrages i det omfang, det er relevant og skaber værdi for forretningen. Eksempelvis kan vi i en periode blive inddraget og opnå forståelse for den seneste udvikling, fremtidsplanerne og den nye generations forudsætninger for at indfri disse. Tilførsel af ekstra ressourcer kan i nogle tilfælde være løsningen, hvilket leder os frem til næste punkt.


Rekruttering af ressourcer

Som led i et generationsskifte kan den nye ejerleder have manglende kendskab til eller erfaring inden for områder, der risikerer at påvirke den daglige drift og fremtidige udvikling negativt. Rekruttering af en ejerlederpartner, mellemleder eller specialist med henblik på henholdsvis deling af forretningsansvar, områdeansvar og specialviden om et udviklingsprodukt vil i den sammenhæng være relevant.

Eksisterende, garvede ejerledere kan også stå i en situation, hvor forretningen skal ekspandere, og der er behov for at tilføre ny viden og kompetencer. På baggrund af ejerlederrådgivningen vil vi være i stand til at definere de aspekter i forretningen, det er muligt at optimere ved en rekruttering af en partnerleder, mellemleder eller specialist.

Uafhængigt af incitamentet for en rekruttering vil vi i den første fase af partnerskabet kunne fungere som rådgiver med et klart formål om, at partnerskabet får den bedste begyndelse og dermed optimale forudsætninger for fremtiden.

Ejerlederrådgivning i den første fase efter en rekruttering kan være værdifuld

Skabelse af vækst i forretningen

Implementeringen af et nyt tiltag eller et nyt produkt i forbindelse med, at forretningen skal positionere sig stærkere på det nationale og/eller det internatonale marked såvel som en eventuel udvidelse af produktsortimentet, kan medføre et behov for ejerlederrådgivning med direkte fokus på decideret og mærkbar vækst. I den sammenhæng vil vi rådgive og sparre med dig i forhold til markedsføring, produktion og målgruppe, så du ved, hvilke muligheder du har, og hvilke særlige hensyn du skal være opmærksom på.

En udvikling af forretningen kan desuden have betydning for det juridiske grundlag, herunder kontrakter med kunder og leverandører, og derfor anskuer ejerlederrådgivningen hele forløbet i et holistisk perspektiv og rådgiver om alle aspekter, du skal være opmærksom på. Det indebærer, at du får aktiveret og involveret de rette, faglige rådgivningsressourcer såsom advokat, revisor og pengeinstitut, i processen.


Rådgivning om sammensættelsen af den effektive bestyrelse

Bestyrelsen i forretningen har det overordnede ansvar for forretningens strategi og compliance, den skal kunne yde sparring til dig som ejerleder eller en eventuel direktion, styrke virksomhedens image, skabe tillid og bakke op om væsentlige beslutninger under forhandlinger og kriser. Det gør bestyrelsen til et yderst vigtigt element i forretningens udvikling og dermed et område, som du med fordel kan modtage ejerlederrådgivning omkring.

Ejerlederrådgivning om bestyrelsen vil blandt andet indebære sparring om, hvorvidt medlemmerne har de rette forudsætninger og kompetencer til at følge den overordnede strategiplan og dermed skabe udvikling og værdi for forretningen. Bidrager medlemmerne ikke med den tilsigtede viden, vil vi rådgive dig om, hvordan sammensætningen i bestyrelsen kan optimeres.

Ligeledes kan vi yde ejerlederrådgivning om, hvordan du kan optimere processerne omkring møderne, så indholdet ved disse er relevant, og udsendelse af agenda og efterfølgende opfølgning med referat og aktiviteter er struktureret hensigtsmæssigt.

Tanter og konsulenter i bestyrelser og advisory boards

Ofte finder man familie, venner og de ”nære” rådgivere i en bestyrelse. I folkemunde kaldes disse bestyrelser for ”tantebestyrelser”. Sørg altid for at have relevante medlemmer i en professionel bestyrelse, der med deres kompetencer, erfaring og baggrund kan bidrage positivt og konstruktivt til driften og udviklingen af forretningen.

Det sker også ofte, at man har et ”advisory board” tilknyttet forretningen. Det er, som navnet tydeligt signalerer, et ekspertpanel, der skal rådgive ledelsen og bestyrelsen. I nogle tilfælde udfører dette advisory board også opgaver, som de selv har anbefalet, hvilket skaber en konfliktsituation. Enten er man en del af et advisory board, eller også er man konsulent. Ikke både og.


Værdifuld ejerlederrådgivning

Har du behov for sparring og gode råd i forbindelse med større eller mindre beslutninger, kontakt os allerede i dag. Sammen skaber vi klarhed over din situation og dit behov, hvorefter vi tilpasser ejerlederrådgivningen til netop dig og din forretning.