HAR DU BRUG FOR KAPITAL TIL DIN VIRKSOMHED?

Spekulerer du også på, om din virksomhed er noget værd i denne krisetid?

Bestil en værdiansættelse og få markedsværdien, hvis du skal søge kapital til din virksomhed.

Kontakt os allerede i dag på 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com

Du kan læse mere om vores måde at udarbejde værdiansættelser på herunder.


Værdiansættelsen er et resultat af forretningens potentiale og udgør grundlaget for salg, køb og kapitalfremskaffelse

En værdiansættelse danner blandt andet udgangspunkt ejerskifte, generationsskifte og rekruttering af en partnerleder

Hvad er forretningen værd?

Det er et væsentligt spørgsmål at kende svaret på, når forretningen skal gennemgå et ejer- eller generationsskifte, du vil igangsætte en rekrutteringsproces, eller forretningen skal fusionere med en anden forretning. Forretningens værdi har nemlig betydning for de beløb, der skal betales for selskabet eller aktiverne.

Det er essentielt, at værdiansættelsen afspejler forretningens reelle markedsværdi. Derfor udarbejder vi altid en værdiansættelse på baggrund af historikken, de vigtige faktorer og forretningens potentiale.

De vigtige faktorer omfatter alle forhold med relation til forretningsgrundlaget, såsom leverandør- og kundekontrakter samt organisationsstruktur. Kan en ny ejer ikke overtage kontrakterne med kunder såvel som leverandører, eller er forretningens ikke organiseret til at kunne fortsætte den daglige drift uden din tilstedeværelse, påvirker det forretningens fremtidige potentiale negativt.

Vil du have en realistisk og brugbar værdiansættelse, der er udarbejdet på baggrund af en grundig analyse af hele din forretnings kommercielle grundlag, kontakt os allerede i dag.

En dybdegående forståelse for de vigtige faktorer og den strukturerede tilgang, vi har til udarbejdelsen af værdiansættelser, finder du herunder.


Forretningens værdi vurderes ud fra flere perspektiver

I fastsættelsen af forretningens potentielle værdi skelnes der mellem tre forskellige perspektiver, som alle har betydning for forretningens værdi: En stand-alone værdi, en værdiforøgelse baseret på synergier og en værdiforøgelse som følge af strategiske betragtninger.

Stand-alone værdien er den pris, som forretningen er værd, hvis man udelukkende fokuserer på de værdier og det potentiale, som virksomheden rummer på det aktuelle tidspunkt. Der tages ikke hensyn til eventuelle synergier og strategiske forhold.

En værdiforøgelse baseret på synergier, der kan opnås ved en eventuel sammenlægning af processer og ressourcer med en anden forretning, og besparelser som følge heraf, vil optimere driften, hvilket slutteligt vil afspejle sig positivt i værdiansættelsen.

Desuden er der mulighed for en værdiforøgelse som følge af strategiske fordele, eksempelvis position på et marked man ikke tidligere har været i stand til at etablere sig i eller adgang til lukrative kunde- og leverandørkontrakter gennem opkøb af forretningen.

En værdiansættelse kan anskues fra flere perspektiver

Image

De ’vigtige faktorer’ sætter værdiansættelsen i perspektiv

Udgangspunktet for den værdiansættelse, vi udarbejder, er en grundlæggende forståelse for forretningens substans og forudsætninger. Forståelsen og indsigten opnår vi blandt andet gennem en analyse af forretningens historik og udvikling baseret på minimum de seneste tre års interne regnskaber. Det giver os en klar forståelse for forretningens generelle sundhedstilstand, det historiske udviklingsforløb den har gennemgået og forretningens nuværende økonomiske tilstand.

Derudover udarbejder vi en detaljeret analyse af forretningen i forhold til det, vi kalder 'vigtige faktorer'. De vigtige faktorer indebærer alle forhold med relation til forretningens forretningsgrundlag og drift, herunder kontrakt- og kundegrundlag, markedet forretningen er en del af og selve organisationen. Tilsammen har de vigtige faktorer betydning for forretningens fremtidige potentiale.

Arbejdet med en forretning skal altid ses som en del af en større sammenhæng, og derfor er en realistisk og brugbar værdiansættelse det samlede resultat af forretningens historik, de vigtige faktorer og det fremtidige potentiale.

De vigtige faktorer er ikke kun et uundgåeligt aspekt i vores udarbejdelse af værdiansættelser, men er ligeledes et afgørende element i vores arbejde med udvikling af forretninger.


De 'vigtige faktorer'

Forretningens kontraktgrundlag har større indflydelse på værdiansættelsen, end man umiddelbart skulle tro

De markeder, kunder og leverandører en forretning henholdsvis er en del af, servicerer og samarbejder med, har stor betydning for den værdiansættelse, vi udarbejder.

Afhængigt af de markeder en forretning afsætter sine produkter til, vil den være mere eller mindre sårbar overfor eventuelle udsving i disse. Udsving i markedet, der har haft negativ

Et juridisk godt kontraktgrundlag har positiv indflydelse på en værdiansættelse

betydning for forretningen, vil afspejle sig i forretningens historiske, interne regnskabstal, hvilket selvsagt vil påvirke værdien af forretningen negativt.

Udgøres størstedelen af forretningens kundegrundlag af abonnements- og kontraktkunder, vil det have en positiv indflydelse på værdiansættelsen af forretningen, fordi disse typer af kunder udgør en tilbagevendende og stabil indtægt. Modsat vil det have en negativ effekt på prissætningen af forretningen, hvis den primære andel af kunder er ad hoc kunder.

Størstedelen af forretninger er i dag afhængige af leverandører i den daglige drift, eksempelvis i forhold til levering af råstoffer til produktion, produkter til viderebearbejdning og/eller produkter til direkte videredistribution. Antallet af leverandører og tilgængeligheden til disse vil sammen med geopolitiske forhold, som har betydning for leveringssikkerheden og prisudviklingen, ligeledes påvirke værdiansættelsen.

Foruden markedet, kundegrundlaget og leverandørerne vil forretningens partnere, restriktioner af teknologisk eller råvaremæssig karakter og situationen i forhold til valuta- og kurssikring også afspejle sig i værdiansættelsen af forretningen.


Værdiansættelsen er også påvirket af produkternes og serviceydelsernes livscyklus og potentiale

Fordi vi lever i en verden, som konstant udvikler sig, er forretningens fremtidige potentiale et væsentligt aspekt i værdiansættelsen af forretningen. Forretningens produkter og/eller services skal have sin berettigelse fremadrettet, hvilket kræver, at forretningen er i stand til at følge udviklingen og vedblive i en position, hvor den formår at levere konkurrencedygtige produkter, både i forhold til kvalitet og pris.

Derfor er det vigtigt, at produkterne befinder sig et sted i deres livscyklus, hvor aktualiteten og interessen for produktet eller ydelsen ikke er nedadgående, da der ellers er risiko for, at en køber investerer i en økonomisk og forretningsmæssig katastrofe. Det bedste eksempel på dette scenarie er Kodak.

Udregnes værdien ud fra en standard værdifaktor?

Det er fejlagtigt at tro, at der findes en bestemt faktor, som man blot skal gange forretningens resultat med, når man udarbejder en værdiansættelse. Eksempelvis resultatet gange 5 (kr. 800.000 x 5 = kr. 4.000.000).

Værdiansættelsen af en virksomhed afhænger af mange forskellige faktorer.

Kodak var verdens ubetinget største virksomhed med det stærkeste varemærke inden for film til kameraer på et meget stort marked. Desværre for Kodak og deres kerneforretningsområde inden for film til kameraer ændrede det digitale kamera alle forudsætningerne for, at man kunne fastholde forretningsgrundlaget og væksten på et marked, der ganske enkelt næsten forsvandt.

Var Kodak blevet solgt på basis af de historiske tal og den markedsposition, virksomheden tidligere havde indtaget, ville køberen have betalt overpris for virksomheden og ville dermed risikere at miste hele sin investering.

Der vil altid være en værdi i et varemærke som Kodak, men værdien kan ikke længere

forbindes med driften af den tidligere kerneforretning, hvilket meget tydeligt vil afspejle sig i en værdiansættelse af virksomheden. Kodak vil skulle sælges med potentiale for at udnytte ”mærket” separat, men det er en helt anden historie. Forudsætningerne for Kodak som virksomhed er med paradigmeskiftet inden for fototeknologien ændret radikalt, og det har påvirket nogle af de elementære faktorer i forhold til det fremtidige potentiale.

Eksemplet med Kodak er selvfølgelig markant, men selv i en mindre målestok vil en eventuel teknologisk udvikling kunne påvirke efterspørgslen og relevansen for et produkt, i værste fald et helt produktområde eller branche. Derfor arbejder vi grundigt med produkter og serviceydelser i vores dokumentation af relevansen og potentialet for forretningens fremtid. Kodak illustrerer tydeligt, at der er usikkerhed om, hvorvidt værdiansættelser, der udelukkende er baseret på historik, afspejler den reelle markedsværdi.

Omvendt kan en forretning også have et produktområde, der først er ved at etablere sig på et marked, hvor efterspørgslen fremadrettet kun vil stige. Et godt eksempel på dette er smartphones, der som følge af teknologien fandt fodfæste i et marked, hvor der på kort tid opstod en hel industri med udvikling og fremstilling af smartphones og tilbehør, nye ydelser fra teleselskaberne med salg af datatrafik og andre ydelser til mobile enheder. For slet ikke at tale om de mange tilknyttede services, der stadig den dag i dag er i en positiv vækst.

Igen, så kan langt mindre ændringer i teknologiske, økonomiske og branchemæssige forudsætninger påvirke helt almindelige virksomheder. Disse forhold skal der tages højde for i værdiansættelsen af en forretning.


En bæredygtig ledelse og organisation er afgørende for forretningens værdi og salgbarhed

En forretning er som udgangspunkt ikke stærkere end det operationelle grundlag, som udgøres af organisationen. Derfor er det vigtigt, at organisationen er struktureret på en måde, der gør den i stand til at kunne fortsætte driften og udviklingen upåvirket under et nyt ejerskab.

Særligt ledelsen er ofte et punkt, der giver anledning til udfordringer, fordi ejerlederen typisk indtager en dominerende rolle i forretningen. Det er i og for sig en naturlig situation, da ejerlederen som oftest er drivkraften, men når forretningen skal sælges, kan det medføre problemer, hvis der ikke som minimum er en kompetent og selvkørende mellemledelse i forretningen, som er i stand til at fortsætte driften og sikre, at ejerlederen ikke efterlader et tomrum, der påvirker udviklingen negativt.

Konsekvensen af en meget dominerende ejerleder er usikkerhed om, hvorvidt det vil betyde et fald i omsætningen, tab af kunder eller mangel på styring af de områder, hvor ejerlederen tidligere stod med ansvaret. Det vil påvirke værdiansættelsen negativt og vil i værste tilfælde betyde, at det er umuligt at sælge forretningen. I en sådan situation vil det være oplagt at igangsætte en salgsmodning af virksomheden.

Ligeledes er muligheden for at fastholde de faglige ressourcer og den knowhow, der har skabt forretningens position og forretningsgrundlag, et område, som en køber vil vurdere forud for købet.

En værdiansættelse afspejler, om en ny ejer kan overtage virksomheden, uden det påvirker virksomheden negativt

CVR/nøgletalsbaserede værdiansættelser

Det er ikke muligt at udarbejde realistiske værdiansættelser på baggrund af de offentligt tilgængelige regnskaber eller nøgletal alene. Afgørende for værdiansættelsens brugbarhed er, at den er baseret på forretningens interne og normaliserede regnskaber og en vurdering af forretningens forretningsgrundlag og potentiale.

Der er ingen hurtige genveje til en realistisk og brugbar værdiansættelse

En forretnings størrelse vil have betydning for, hvor tidskrævende udarbejdelsen af en værdiansættelse er. Men det ændrer ikke ved det faktum, at alle forhold og områder i forretningen skal tages i betragtning for at sikre, at værdiansættelsen er realistisk og brugbar.

Der findes tilbud om online-baserede værdiansættelser, der enten er udarbejdet på baggrund af de offentligt tilgængelige regnskaber på www.cvr.dk eller blot er baseret på indtastning af

udvalgte nøgletal. Det er langt fra tilstrækkeligt, fordi der dels ikke findes algoritmer, som tager højde for de ubekendte faktorer, såsom om regnskabet er normaliseret, og derudover er den nødvendige viden og indsigt i det kommercielle og operationelle grundlag samt forståelsen for det reelle forretningspotentiale ikke en del af denne type værdiansættelser.

Uanset hvor store rapporter, der genereres for at dokumentere processen og indholdet i disse typer af værdiansættelser, så er og bliver de ubrugelige. I bedste fald er det blot spild af penge, og i værste fald skaber det et helt forkert udgangspunkt og grundlag for et salg af forretningen.

En realistisk og brugbar værdiansættelse skal baseres på interne og normaliserede regnskaber samt omfattende og detaljeret information om de vigtige faktorer i en forretnings forretningsgrundlag. En sådan værdiansættelse får du hos os.


Sæt pris på din forretning i dag

Skal din forretning sælges, og ønsker du en værdiansættelse, der er baseret på et yderst veldokumenteret og reelt grundlag, kontakt os allerede i dag.

Så udarbejder vi en realistisk og brugbar værdiansættelse, som tager højde for alle aspekter med relation til forretningen.